Υποβολή εισηγήσεων στο 6ο Συνέδριο για την ΑεξΑΕ (ICODL2011)

 

Στο συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις που θα είναι:

  • συναφείς με τους στόχους και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου,
  • θα δηλώνουν σε ποιο Τμήμα / ομάδα θα ενταχθούν
  • θα υποβληθούν μέσα στις προβλεπόμενες από το χρονοδιάγραμμα ημερομηνίες και
  • θα ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες για τη μορφοποίηση του κειμένου.

 

Οι εισηγήσεις προς κρίση θα ενταχθούν σε δύο διαφορετικά τμήματα / ομάδες και οι συντάκτες τους θα πρέπει εξ αρχής να δηλώσουν σε ποιο τμήμα επιθυμούν να ενταχθούν.

 

Τμήμα Α

Θεωρητικά κείμενα, πρωτότυπες έρευνες και επιστημονικά κείμενα

 

Τμήμα Β

Εφαρμογές, εμπειρίες, καλές πρακτικές, περιγραφές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προβληματισμοί, εναύσματα για διάλογο και συζήτηση

Επίσης οι εισηγήσεις και των δύο Τμημάτων θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να ακολουθούν ακαδημαϊκή γραφή, δομή και μεθοδολογία.

 Υπόδειγμα Εργασίας σε Word

Σας προτείνουμε να κατεβάσετε  το υπόδειγμα αρχείου εργασίας  και να δουλέψετε με αυτό.

Η υποβολή των εισηγήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : icodl2011@eap.gr

 

►      Τμήμα Α

Η κάθε εισήγηση θα αξιολογηθεί από δύο έως τρεις κριτές, που θα κρίνουν το πλήρες κείμενο (full paper) και ΔΕΝ θα λάβουν γνώση των ονοματεπωνύμων των συγγραφέων. Τα σχόλια των κριτών θα κοινοποιηθούν ανώνυμα στους συγγραφείς. Η κρίση μπορεί να οδηγήσει:

  • στην αποδοχή της εισήγησης
  • στη μη αποδοχή της εισήγησης
  • στην αποδοχή της εισήγησης με την προϋπόθεση να γίνουν κάποιες περιορισμένες διορθώσεις. Η υλοποίηση αυτών των διορθώσεων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή της τελικής (camera ready) έκδοσης της εισήγησης.

 

Οδηγίες για μορφοποίηση των εργασιών που κατατίθενται στο Τμήμα Α

Τίτλος: στα Ελληνικά και Αγγλικά, Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold, επικεντρωμένο στο μέσον  

Ταυτότητα συγγραφέων: Ονοματεπώνυμο(α), φορέας, ιδιότητα, τίτλος, e-mail  (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10) 

Περίληψη: έως 200 περίπου λέξεις, (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)

Abstract: στα Αγγλικά 200 - 300 λέξεις, (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)

Τίτλοι ενοτήτων: Προαιρετική αρίθμηση (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold)

Τίτλοι υποενοτήτων: Προαιρετική αρίθμηση (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold)

Κυρίως κείμενο: (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)

Μονό διάστιχο

Πίνακες – σχήματα: ενταγμένα στη ροή του κειμένου

Κεφαλίδες, υποσέλιδα: να μην υπάρχουν

Αριθμοί σελίδων: 7 – 14 

Αρίθμηση: κάτω δεξιά 

Βιβλιογραφικές αναφορές και προαιρετικές σημειώσεις : παρατίθενται στο τέλος του κειμένου και όχι ως υποσημειώσεις (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10)

►      Τμήμα Β

Η κάθε εισήγηση θα αξιολογηθεί από έναν κριτή, που θα κρίνει το πλήρες κείμενο (full paper) και ΔΕΝ θα λάβει γνώση των ονοματεπωνύμων των συγγραφέων. Τα σχόλια του κριτή θα κοινοποιηθούν ανώνυμα στους συγγραφείς. Η κρίση μπορεί να οδηγήσει:

  • στην αποδοχή της εισήγησης
  • στη μη αποδοχή της εισήγησης
  • στην αποδοχή της εισήγησης με την προϋπόθεση να γίνουν κάποιες περιορισμένες διορθώσεις. Η υλοποίηση αυτών των διορθώσεων είναι υποχρεωτική για την αποδοχή της τελικής (camera ready) έκδοσης της εισήγησης.

 

Οδηγίες για μορφοποίηση των εργασιών που κατατίθενται στο Τμήμα Β

Τίτλος: στα Ελληνικά και Αγγλικά, Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold, επικεντρωμένο στο μέσον  

Ταυτότητα συγγραφέων: Ονοματεπώνυμο(α), φορέας, ιδιότητα, τίτλος, e-mail  (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10) 

Περίληψη: 200 περίπου λέξεις, (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)

Abstract: στα Αγγλικά 50 περίπου λέξεις, (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)

Τίτλοι ενοτήτων: Προαιρετική αρίθμηση (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold)

Τίτλοι υποενοτήτων: Προαιρετική αρίθμηση (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 Bold)

Κυρίως κείμενο: (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)

Μονό διάστιχο

Πίνακες – σχήματα: ενταγμένα στη ροή του κειμένου

Κεφαλίδες, υποσέλιδα: να μην υπάρχουν

Αριθμοί σελίδων: 4 – 8   

Αρίθμηση: κάτω δεξιά 

Βιβλιογραφικές αναφορές και προαιρετικές σημειώσεις : παρατίθενται στο τέλος του κειμένου και όχι ως υποσημειώσεις (Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10)

 

►      Οδηγίες για τις Βιβλιογραφικές παραπομπές

Οι παραπομπές στο κείμενο παρατίθενται μέσα σε παρένθεση, π.χ. (Alladin, 1992) ή (Alladin, 1992: 4), όταν αναφέρεται και η σελίδα. Στο τέλος του κειμένου οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα:

Από περιοδική έκδοση

Alladin, I., (1992). ‘International co-operation in higher education: the globalization of universities’.      Higher Education in Europe, XVII (4), pp. 4-13

 

Από περιοδική έκδοση στο διαδίκτυο

Antonian Louisa, Davis Alan. (2002). ‘Re – Claiming Vygotsky : Innovation in   Teaching and Learning in Post – Soviet Universities’, The Journal of Eurasian   Research, Retrieved on 26 July, 2003 from  http://www.actr.org/JER/issue3/2.htm

 

Από πρακτικά συνεδρίου

Verma, G.K. and Entzinger, H.B. (1992). ‘Transferring knowledge in a crosscultural perspective’, in Cerri, S. and Whiting, J. (eds). Learning Technology in the European Communities. Proceedings of the DELTA Conference on Research and Development – The Hague 18-19 October 1990. Dordrecht, Kluwer Academic Publisher, pp. 73-78

 

Από βιβλίο

Ausubel, D.P. (1968) ‘Educational psychology: a cognitive view’, New York, Holt, Rinehart & Winston

 

Από βιβλίο με πολλούς συγγραφείς

Mason, Robin (1994). ‘Distance Education Across National Borders’, in Mary Thorpe and David Grugeon, eds, Open Learning in the Mainstream. Harlow, Essex: Longman Group Limited.

 

Από βιβλίο με πολλούς συγγραφείς και editor

Blustain H., Goldstein Ph., Lozier Gr., (1999), ‘Assessing the New Competitive Landscape’, in       Dancing with the Devil, Editors: Richard N. Katz and Associates, Jossey-Bass Publishers, San Francisco

  

 

Η υποβολή των εισηγήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : icodl2011@eap.gr